Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe)

przyznawana jest jednorazowo w wysokości 1000,00 zł.

Prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje:

  • matce lub ojcu,
  • opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka

jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.


Wniosek o wypłatę zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, albo w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką prawną albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18-go roku życia. Wniosek złożony po terminie nie będzie rozpatrzony.

Zasady ustalania dochodu rodziny, rodzaje dokumentów niezbędnych do ustalenia tego dochodu, jak również zasady i terminy weryfikacji kryterium dochodowego do jednorazowej zapomogi są analogiczne jak do zasiłku rodzinnego.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu.


Zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu może wystawić lekarz lub położna. Warunek udokumentowania pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie dotyczy osób będących prawnymi albo faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko.

 

Wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka tzw. becikowe

Zaświadczenie o pozostawaniu pod opieką lekarską