Deklaracja dostępności MOPS Ustroń

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Raport dostępności MOPS Ustroń

 

Deklaracja dostępności MOPS Ustroń

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Ustroniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://mops.ustron.pl

Data publikacji i aktualizacji
 

Data publikacji strony internetowej: 2015-12-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-01
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

  • pojedyncze treści dodane przez zewnętrznych redaktorów mogą nie być całkowicie zgodne ze standardem WCAG.


Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Strona internetowa posiada tryb „wysokiego kontrastu” dla osób słabowidzących. Strona internetowa jest „responsywna” – tzn. dostosowana do wyświetlania na mniejszych ekranach.

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

  • HTML 5
  • WCAG 2.0 (Podwójne A)

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu. Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Kontaktować można się pod adresem mailowym mops@ustron.pl, oraz dzwoniąc na numer  33 854 26 34.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,

  • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
  • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna również określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/
 

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu, ul. Marii Konopnickiej 40, 43-450 Ustroń.

Do budynku prowadzi 1 wejście. Przed wejściem jest chodnik z  krawężnikiem bez podjazdu. Do wejścia nie prowadzą schody. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Biuro podawcze znajduje się na piętrze. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz na parterze. Na korytarzu przed schodami, na wprost wejścia zlokalizowany jest domofon dla osób niepełnosprawnych w celu kontaktu z sekretariatem. W budynku nie ma windy. Przed budynkiem znajduje się parking bez wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustroniu  nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustroniu istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego po wcześniejszym poinformowaniu o konieczności skorzystania z jego pomocy (co najmniej dwa dni wcześniej).