Fundusz Alimentacyjny - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu

Fundusz Alimentacyjny

Fundusz Alimentacyjny

ma na celu wspieranie osób, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania alimentów od osób zobowiązanych.

Prawo do funduszu alimentacyjnego  ustalane jest od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu świadczeniowego. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za okres świadczeniowy uważa się okres od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego na jaki ustala się prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

 Wnioski na nowy okres zasiłkowy przyjmowane są:

-  od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny http://empatia.mpips.gov.pl/ oraz przez bankowość elektroniczną,

-  od 1 sierpnia również drogą tradycyjną (papierową).                                    

Druki wniosków można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustroniu

ul. M. Konopnickiej 40, 43-450 Ustroń, lub pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/x-wiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego111

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

jeżeli osoby te zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że  dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł miesięcznie.

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Od 1 października 2020 roku kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 900,00 zł.

 

Zasada „złotówka za złotówkę”

 Od nowego okresu zasiłkowego rozpoczynającego się 1 października 2020 przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego obowiązywać będzie tzw. mechanizm „złotówkę za złotówkę”.

Zakłada on, że w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę przekracza kryterium dochodowe o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługująca danej osobie, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia przysługującego danej osobie, a kwotą o którą został przekroczony dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Minimalna kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługująca z zastosowaniem mechanizmu „złotówka za złotówkę” wynosić będzie 100 zł.

 

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 

 Działania wobec dłużników alimentacyjnych podejmowane są w przypadku: